Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu tại Số nhà 034, phố Sơn Tùng, Phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai

Đoan Trang Hotel - Cốc Lếu

 • Wifi
 • Giặt là
 • Điều hòa
 • Chỗ để ôtô
 • Điện thoại
 • Tủ quần áo
 • Bình cứu hỏa
 • Bình nóng lạnh
 • Bàn uống nước
 • Bảng Giá
 • Bản đồ
 • Đánh giá
 • Giới thiệu

Bảng Giá

Tên loại phòng Nghỉ theo giờ Nghỉ theo ngày Nghỉ qua đêm Giá phụ trội
3 Đơn
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 110,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 130,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 190,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 210,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 230,000đ
330,000đ 330,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 110,000đ
  • 4 giờ: 130,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 170,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 110,000đ
  • 4 giờ: 130,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 170,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 50,000đ/người
2 Đơn
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 220,000đ
250,000đ 250,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 80,000đ
  • 4 giờ: 100,000đ
  • 5 giờ: 120,000đ
  • 6 giờ: 140,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 80,000đ
  • 4 giờ: 100,000đ
  • 5 giờ: 120,000đ
  • 6 giờ: 140,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 50,000đ/người
1 Đôi VIP
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 110,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 130,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 190,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 210,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 230,000đ
330,000đ 330,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 110,000đ
  • 4 giờ: 130,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 170,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 110,000đ
  • 4 giờ: 130,000đ
  • 5 giờ: 150,000đ
  • 6 giờ: 170,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 50,000đ/người
1 Đôi
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 220,000đ
200,000đ 200,000đ
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày
  • 3 giờ: 60,000đ
  • 4 giờ: 80,000đ
  • 5 giờ: 100,000đ
  • 6 giờ: 120,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm
  • 3 giờ: 60,000đ
  • 4 giờ: 80,000đ
  • 5 giờ: 100,000đ
  • 6 giờ: 120,000đ
  • Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
 • Chi phí bổ sung khi thêm người
  • 50,000đ/người
 • Tên loại phòng: 3 Đơn
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 110,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 130,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 190,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 210,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 230,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 330,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 330,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 110,000đ
   - 4 giờ: 130,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 170,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 110,000đ
   - 4 giờ: 130,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 170,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 50,000đ/người
 • Tên loại phòng: 2 Đơn
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 220,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 250,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 250,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 80,000đ
   - 4 giờ: 100,000đ
   - 5 giờ: 120,000đ
   - 6 giờ: 140,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 80,000đ
   - 4 giờ: 100,000đ
   - 5 giờ: 120,000đ
   - 6 giờ: 140,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 50,000đ/người
 • Tên loại phòng: 1 Đôi VIP
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 110,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 130,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 150,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 170,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 190,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 210,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 230,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 330,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 330,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 110,000đ
   - 4 giờ: 130,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 170,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 110,000đ
   - 4 giờ: 130,000đ
   - 5 giờ: 150,000đ
   - 6 giờ: 170,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 50,000đ/người
 • Tên loại phòng: 1 Đôi
 • Nghỉ theo giờ:
 • Áp dụng từ 0h00 đến 23h59
  • Giờ thứ 1 giá: 100,000đ
  • Giờ thứ 2 giá: 120,000đ
  • Giờ thứ 3 giá: 140,000đ
  • Giờ thứ 4 giá: 160,000đ
  • Giờ thứ 5 giá: 180,000đ
  • Giờ thứ 6 giá: 200,000đ
  • Giờ thứ 7 giá: 220,000đ
 • Nghỉ theo ngày: 200,000đ
 • Nghỉ qua đêm: 200,000đ
 • Giá phụ trội:
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê theo ngày:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 60,000đ
   - 4 giờ: 80,000đ
   - 5 giờ: 100,000đ
   - 6 giờ: 120,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Phụ trội thêm giờ khi thuê qua đêm:
   - 1 giờ: 0đ
   - 2 giờ: 0đ
   - 3 giờ: 60,000đ
   - 4 giờ: 80,000đ
   - 5 giờ: 100,000đ
   - 6 giờ: 120,000đ
   - Quá quy định trên sẽ tính thành 1 ngày
  • Chi phí bổ sung khi thêm người:
   - 50,000đ/người

Bản đồ

Đánh giá

 • 2
 • Tổng 1
 • 5 0
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 1
 • 1 0
 • Nguyen Ha Nguyet Anh

  đệm không được êm !

Giới thiệu

THÔNG TIN KHÁCH SẠN ĐOAN TRANG

Khách sạn Đoan Trang xin cung cấp thông tin như sau:
I. KHÁCH SẠN ĐOAN TRANG PHỐ MỚI.  
1. Địa chỉ  Số nhà 002, phố Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, đối diện Bến xe khách Phố Mới, cách ga Lào Cai 150m; Điện thoại cố định 02143836546.
2. Loại phòng.

 • Phòng 101,  201, 301  401, 501, một gường đôi.
 • Phòng 102, 202, 203, 302, 303, 402, 403, 502, 503, hai gường đơn.
 • Phòng 104, 204, 304,  404, hai gường (01 đơn, 01 đôi).

II. KHÁCH SẠN ĐOAN TRANG CỐC LẾU.
1. Địa chỉ Số nhà 034, Sơn Tùng, phường Cốc Lếu; thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Cách chợ Cốc Lếu và Nhà Thờ  80m; Điện thoại cố định 02143825226.
2. Loại phòng.

 • Phòng 102, 103, 202, 203, 302, 303, một gường đôi.
 • Phòng 100, 101, 105, 201, 205, 206, 301, 305, 306, 401, 402, 403, hai gường đơn.
 • Phòng 104, ba gường đơn.
 • Phòng  304, chất lượng cao, một gường đôi

III. TIÊU CHUẨN VÀ GIÁ PHÒNG.
1. Tiêu chuẩn phòng:

 • Phòng trang  bị máy lạnh hai chiều, bình nước nóng, lạnh, TV,  WIFI, truyền hình cáp và các trang thiết bị khác theo quy định khách sạn ba sao.
 • Kích thước gường: Đơn 1.200 x 2.000mm; Đôi 1.500  x 2.000mm.
 • Hai gường đơn 02 người nghỉ. Một gường đôi 02 người nghỉ. Một gường đôi và một gường đơn cho 03 người nghỉ. Ba gường đơn cho 03 người nghỉ. Phòng có chất lượng cao cho 02 người nghỉ. Nếu tăng số người, tính thêm 60.000đ/01 người tăng thêm.

Tiền thanh toán là Việt nam đồng (đ); Ngoại tệ được quy đổi ra tiền Việt nam theo giá thị trường tại thời điểm.

2. Giá 01 phòng một ngày đêm:  Tính từ 12h00’ hôm trước đến 12h00’ hôm sau:
- Phòng 01 gường đôi = 200.000
- Phòng 02 gường đơn = 250.000
- Phòng 02 gường (01 đôi+ 01 đơn) = 300.000
- Phòng 03 gường đơn = 330.000
- Phòng chất lượng cao = 320.000

Trường hợp:
a) Lấy phòng sớm:
- Lấy phòng sau 05h00’ trước 09h00’, giá phòng:

 • Phòng 01 gường đôi = 100.000
 • Phòng 02 gường đơn = 130.000
 • Phòng 02 gường (01 đôi+ 01 đơn) = 150.000
 • Phòng 03 gường đơn = 160.000
 • Phòng chất lượng cao = 140.000

- Lấy phòng sau 09h00’ trước 12h00’, không thu thêm tiền.
b) Trả phòng muộn:
- Trả phòng sau 12h00’ nhưng trước 14h00’ không thu tiền quá giờ.
- Trả phòng sau 14h00’ nhưng trước 18h00’, giá phòng:

 • Phòng 01 gường đôi = 120.000
 • Phòng 02 gường đơn = 140.000
 • Phòng 02 gường (01 đôi+ 01 đơn) = 150.000
 • Phòng 03 gường đơn = 170.000
 • Phòng chất lượng cao = 180.000

- Trả phòng sau 18h00’, tính một ngày đêm.

3. Giá phòng nghỉ giờ:  Phục vụ trong thời gian từ 05h00 đến 23h00  (Từ 23h00’ đến 05h sáng không phục vụ nghỉ giờ, tính như một ngày đêm):
- Đơn giá tính một giờ cho một phòng như sau:
- Phòng gường đôi, hai gường đơn = 100.000
- Phòng hai gường (01 đôi + 01 đơn hoặc 03 đơn ) = 110.000
- Phòng chất lượng cao = 120.000

- Mỗi 01 giờ tăng: Cộng thêm 20.000VNĐ, nếu quá 07h00’ tính một ngày đêm.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018.

SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI  LÀ DO QUÝ KHÁCH MANG ĐẾN. QUÝ KHÁCH HÀI LÒNG LÀ LÀ MIỀN VUI CỦA CHÚNG TÔI.
Khách sạn Đoan Trang xin trân trọng cảm ơn quý khách./.

 

Cơ sở lưu trú khác

Khách sạn Thiên Hải
600,000đ/ngày 0769089999
0 Đánh giá
Nhà Nghỉ Hoàng Xuân
200,000đ/ngày 0984612393
0 Đánh giá
Đoan Trang Hotel - Phố Mới
100,000đ/giờ 0349350099
0 Đánh giá
Hồng Anh Hotel
100,000đ/giờ 0914488618
0 Đánh giá
Nhà Nghỉ Nguyệt Hà
Giá liên hệ 0942923488
0 Đánh giá